Doğru kararlar işi kazanca çevirir

Doğru Karar Alma Danışmanlığı

Başarılı iş hayatı doğru kararları, doğru zamanda alma ve doğru uygulama sürecidir. İşimiz, iş insanlarının büyük ve önemli kararlarını veri toplama ve araştırma sonrası, matematiksel veriler ile iyi analiz ederek, gerçekçi ve objektif değerlendirme ile doğru kararı almaları için somut çok yönlü sonuç ve raporlar üretmektir.  

Kurumsal karar sürecimiz; 

  • Şirket ve yönetici hedeflerini anlamak, 
  • Şirket içi ve şirket dışı ve global durumu analiz etmek,
  • Şartları, pazarı, durumu doğru verilerle harmanlamak, 
  • Riskleri ve fırsatları ölçmek ve değerlendirmek,
  • Yönetsel ve sektörel tecrübeler ile değerlendirmek, 
  • En iyi alternatifleri üretmek, 
  • Olası çözümlerin uygunluğunu denetlemek, 
  • Kişisel korku ve kararları yanıltan insani duygulardan arındırılmış değerlendirmeler yapmak yoluyla gerçekçi, somut anlaşılabilir, doğru raporlanmış sonuçlara varmaktır.    

Uluslararası kabul gören format, dil ve yaklaşımla hazırlanan raporlar hem iç değerlendirmede hem de potansiyel ortak veya karşı taraf için en benimsetici, ikna edici ve kabullendirici olarak kullanılabilecek en etkili yol ve araçtır.

YÖNETİM KARAR DANIŞMANLIK KONULARI

Uzun dönemli şirket ticari başarıları belirledikleri ve uyguladıkları stratejilerin doğruluğuna bağlıdır.
Strateji geliştirme bir sistematik süreçtir. Sektörü, işi, prosesi, satışı bilmek başka bir şey, doğru belirlenmiş hedeflere ulaşma stratejilerini geliştirmek ve doğru uygulamak başka bir şeydir.
Daha büyük başarılar için sizin işinizde uzmanlığınız ve bizim hedef bazlı strateji geliştirme yetkinliğimizi birleştirmemiz yeterlidir

Sektörden, işten ve sınırlardan bağımsız ticari ve stratejik olarak planlanan/araştırılan yatırım fikirlerinin doğruluğu, verimliliği ve kazançlılığı için yapılan profesyonel fizibilite çalışmalarıdır.
Tamamen bilimsel temelde, matematik hesaba dayalı bir çalışmadır. Hem pazar potansiyelleri, satış, gibi insan eğilimleri ve algısı hem de teknik yatırım hesaplama, risk analizi, gibi ölçülebilir, ölçülemez, öngörülebilir öngörülemez tüm detayları ile bütüncül bir süreç ile sürdürülür ve net somut değerlerle sonuçlandırılır.
Yatırımda doğru karar süreci” uygulamanın mükemmelliğinden daha önemlidir.

Amaç kârı maksimize etmek ve bu durumu sürdürülebilir kılmak. Karar verilmesi gereken birçok konu var. Mevcut pazar doğru bir pazar mı? Mevcut ve yeni olabilir pazarların potansiyelleri nedir? Yeni pazarlara girmenin bize maliyeti ne olur? Gerçek müşteri kitlesi ve profili nedir? Mevcut ürün ve hizmetlere yeni pazar nasıl bulabiliriz? Mevcut pazara yeni ürün/hizmet katarak çeşitlendirmeli miyiz? Satışı arttırmamızda satış ekibinin etkisi ne kadardır? Satış ekibinin gerçek verimi nedir, nasıl artar? Satışta tüm bunları doğru yaparsak ciromuz ve kârlılığımız ne kadar artar?Tüm bu sorulara doğru cevaplar bularak sürdürülebilir kazancı sağlamak işletme için geleceğin anahtarıdır.

İstatistiklere göre şirket Ortaklık-Birleşme-Ayrılma-Satınalma operasyonlarının %70’inde istenen beklenen sonuç ve tatminin olmadığı görülmektedir. Bunun büyük kaynağı Ortaklık-Birleşme-Ayrılma-Satınalma kararları sonrası yapılan işlemler değil, karar öncesi ve karar alma sürecinin doğru yürütülememesidir. Şirketi ve yöneticileri hedeflerine götürecek kararı almaları ve bu karara uygun olarak şirketin gerekli hazırlık operasyonlarını doğru yapmaları en büyük tatmini sağlayacaktır. Hayati karar sayılan bu tür kararları almadan şirketin objektif, gerçekçi ve doğru analiz edilip, karar sonrası şirketin hangi noktada olabileceği öngörülmelidir. Hedefler doğru olursa sonuçlar tatmin edici olur.

Özellikle endüstri şirketler için hayati önemde olan teknik ve teknolojik yatırımların doğru planlanması doğru fizibilite edilmesi ve doğru uygulanması verimli büyümenin anahtarıdır.  “Rekabette üstünlük sağlama” odaklı olması gereken teknolojik yatırımların finans, maliyet, ürün üstünlüğü gibi birçok farklı açıdan değerlendirilmesi en geniş açılı kararla da sonuçlandırılması gerekir. Şirketlerin kârlılığını yatırım sonrası uzun süre koruması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için bu karar sürecinin doğru yönetilmesi ve sonuçlandırılmasına bağlıdır.
Teknolojik kararlar, insani heves dahil olmak üzere, kararları yanlış noktaya savuracak çeldirici, saptırıcı riskler barındırır. Tüm bu açılardan tarafsız ve profesyonel değerlendirme sürecin şartıdır.

Bir faaliyeti ve çabayı göstermeden önce sonuçlarının sizi nereye götüreceğini iyi bilmeniz gerekir. Pazarın potansiyelini, sizin konumunuzu ve hedeflerinizi iyi ölçmek ve anlamak ilk önceliktir.
“Ne istediğini bilmeyen elde ettiğiniz anlayamaz”. Şirketler Dijital Pazarlamayı ya kendi içlerinde ya da sadece operasyon olarak bunu icra eden şirketler ile çalışarak sonuç alamaya çalışıyorlar.
Büyük resmi anlamadan, şirketi ve pazarı bilmeden, hedefleri doğru koymadan Dijital Pazarlamadan alınacak sonuçlar, tank ile sivrisinek mücadelesine benzer. Markamızın nasıl algılanması gerektiğini bulmak, bilmek ile başlar bu süreç.

Günümüzde ve gelecekte şirket yönetimi ve tüm işleyişi yazılım ve kurumsal bilişim platformları üzerinden yapılmakta ve yapılacaktır. Şirketin profesyonel yönetim seviyesi de şirketin tüm yönetim bileşenleri ve fonksiyonları için doğru yazılım ve platformları kullanmasıyla değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sadece bir genel kabul olmayıp, şirket başarı istatistikleri de bu başarının kaynağını doğrulamaktadır. Sonuç olarak; Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), İş Süreçleri Yönetimi (BPM) gibi şirketin tüm işleyişini, tüm çalışanları ve tüm yönetim fonksiyonlarını kapsayan yazılımları seçmek şirketin geleceği için en kritik karardır. Hele ki doğru seçilmemiş yazılımlar sebebiyle hem para hem zaman hem müşteri hem de saygınlık kaybeden bunca şirket örneği varken.

Ürün ömürlerinin çok kısaldığı, bir ürünün kullanımını ortadan kaldıran alternatif ürünlerin her an piyasaya sunulduğu, pazarın yeni ve yenilikçi ürünleri olmayan firmalardan uzaklaştığı günümüzde ürün geliştirme süreçleri firmaların hayatiyeti ve sürdürülebilirliği bakımından en yüksek önemdedir.
ArGe ve ÜrGe süreçleri doğru analiz ile başlanmadığı, doğru yönetilmediği, pazar ile doğru koordine edilmediği sürece kaynak, para ve zaman israfından başka bir işe yaramayacaktır. Şirket başarıları için hem bu kadar büyük önemde olan ve hem de sonuç alınabilmesi için doğru yönetilmesi gereken bu süreç için alınması gereken kararlar profesyonel bir bakış, yaklaşım ve metodoloji ile değerlendirilmelidir.  Pazarda şirketleri rekabet üstünlüğü noktasında ayrıştıracak bu kararlar riske atılamaz.

Uluslararası şirket başarısı normlarına göre endüstriyel şirketler lokal kalarak başarılı bir gelecek yoktur. Bütün dünya pandemi sonrasında gördü ki; pazar hedefimiz küresel ölçek olmadan rekabet şansımız olmayacak.
Bunu bilmek başka bir şey, nasıl yapacağımızı bulmak başka bir şeydir. Dolayısıyla kendi işimizi, ürettiğimiz ürün ve hizmetleri bilmek, lokal pazarda başarılı olmak dış ticarette de başarılı olacağımızı garanti etmez. Dış ticaret başlı başına uzmanlık konusudur.
Kendi işinde uzman şirketler için dış ticarette başarılı olmaları adına doğru bir ön analiz ile hem global pazarı hem kendi iş kabiliyetleri sorgulayarak, en doğru dış ticaret stratejilerini geliştirmeleri ve global pazarda sürdürülebilir rekabete dayalı kazancı elde etmelerinde kılavuzluk etmekteyiz.

Küresel rekabetin boyutları ve şirketleri etkileri pandemi sonrasında önceden öngörülmesi zor bir duruma ulaşmıştır.
Yoğun rekabette karlılığı korumak hatta arttırmak için mükemmel kurgulanmış ve çok iyi işletilen bir Tedarik Zinciri ve Satınalma Sistemi ile mümkün olabilir. Uluslararası boyutta bir tedarik ağını şirket hedefleri doğrultusunda kurmak için öncelikle profesyonel bir dışsal (pazar), içsel (şirket içi yetkinlikler) ve gelecek (potansiyel) analizlerini yapmak birinci önceliktir. Bu analizler şirketi hedeflerine ulaştıracak Tedarik Zinciri ve Satınalma stratejilerini geliştirmeyi sağlayacaktır. Son olarak da belirlenen Tedarik Zinciri ve Satınalma Sistemi Stratejilerini doğru bir planlama ile uygulamak gerekecektir. Her sektörde, her ölçekte bu sistematiği uygulamak bizim uzmanlığımızdır.

İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Karar Danışmanlığı

SEKTÖREL KARAR DANIŞMANLIK KONULARI

Kauçuk ürünler üretim sektöründe ülkemizde ve tüm dünyada iki grup üretici profili vardır. Para kazanıp, sağlıklı büyüyen şirketler ve yatırımlarını kazanca çeviremeyen ve yerinde sayan firmalar. Kauçuk sektöründe diğer iş kollarından daha bariz böyle bir ayrışma görülmesinin temel sebebi kauçuk üretim işinin pazar durumu, ürün seçimi, yatırım, proses yöntemi, makine ve ekipman, teknoloji ve reçete gibi birçok parametrenin doğru kararlarla başlanması ve sürdürülmesi gerekliliğidir.
Kauçuk sanayinde kaliteli ürünler; reçeteden son kontrol aşamasına kadar konsantrasyon ve bilgi birikimi ile gerçekleşebilir. İşi, pazarı, şirket yapısı, gelecek beklentileriyle bir bütün olarak analiz edip, hedeflere ulaşmada doğru stratejiler ile sürdürülebilir kazancın yakalanması için profesyonel olarak kılavuzluk etmek uzmanlığımızdır.

Perakende sektörü kendi içinde farklı kuralları olan, kendine özgü dinamikleri olan bir sektördür. Rekabet şartlarının dolayısıyla, pazarlama yöntemlerinin değiştiği pandemi sonrası bu yeni global düzende yeni yatırım kararlarını doğru alınması, mevcut yatırımlarını karlılıklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için oyunun yeni kuralarına göre oynanması şarttır.

Yeni yatırımların potansiyeli olan doğru alanlara yapılması ve mevcut yatırımlar için doğru rekabet stratejilerinin belirlenmesi ve bu stratejilerin doğru aksiyonlarla icra edilmesinin hepsinin önünde ve hepsinden öncelikli olan “Profesyonel Analiz Çalışmaları” gereklidir. Hem pazarın, potansiyelin analizi hem de kendi içsel yetkinlik ve kapasitemizin analizi başarı yolunun ilk ve gerçek adımlarıdır.

Dental ve Medikal alanda özel sektör tarafından verilen sağlık hizmetinin iki boyutu vardır. Biri evrensel normlara göre belirlenmiş insan sağlığı tanı ve tedavi regülasyon ve etik kuralları, ikincisi ise ekonomik boyut olan yatırım-kazanç açısıdır.
Etik ve tıbbı kural ve regülasyonlar çizgisinden çıkmadan yapılacak bir yatırımın diğer iş alanlarında olduğu gibi toplam kazanç, karlılık, verimlilik ve yatırımın geri dönüş değerlendirmesinin yanında ticari bir marka olarak da değer kazanması yaklaşımıyla değerlendirmek diğer ticari yatırımlardan daha fazla alanda bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Hem pazarlama yaklaşımı ile potansiyeli hesaplamak hem de iç yetkinliklerin bu potansiyeli karşılayabilme imkanlarını bağımsız bir gözle değerlendirmek yatırımcılar için bulunmaz bir karar ışığı olacaktır.

MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting

MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting MartConsulting 

Enerji Sektörü Yatırım Karar Danışmanlığı

MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting

Makina Sektörü Proses ve Yatırım Karar Danışmanlığı

MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting

Bilişim Sektörü Yatırım Karar Danışmanlığı

MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting

Finans Sektörü Yatırım Karar Danışmanlığı

MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting MartConsulting

MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting MartConsulting 

Mimari Projeler Karar Danışmanlığı

MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting MartConsulting  MartConsulting  

Fikirleri doğru projelere, projeleri başarıya götüren doğru kararlardır.

İşin daha çok başında bile olsanız bizi arayın, yazın, beklentisiz, koşulsuz konuşalım, başarıya adım atalım.

Latest news